0 Koszyk
Dodano do koszyka
  Masz szt. w koszyku
  Masz1 szt. w koszyku
  Ogółem
  ZAMAWIAM Kontynuuj zakupy

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luloplanet
  Sklep internetowy luloplanet, dostępny pod domeną internetową https://www.luloplanet.pl/, prowadzony jest przez:

  Raquel Lorenę Colmenares, 

  DEFINICJE:

  luloplanet - sklep prowadzony przez Raquel Lorenę Colmenares z siedzibą Warszawie  , office@luloplanet.com, tel. +48502331281. Adres korespondencyjny: luloplanet, ul. Brechta 9/2 03-472 Warszawa;

  SKLEP INTERNETOWY luloplanet - sklep internetowy prowadzony przez luloplanet, prowadzący sprzedaż towarów za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową https://www.luloplanet.pl/;

  KLIENT - osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym luloplanet;

  TOWARY - produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym luloplanet;

  ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

  KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego luloplanet, dzięki któremu Klient składa zamówienie, określając ilość zamówionych towarów, adres oraz sposób dostawy, formę płatności czy też dane służące do wystawienia przez sklep internetowy luloplanet faktury VAT;

  DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


  § 1.Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego luloplanet, w tym przede wszystkim, zasady składania zamówień na oferowane w sklepie towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione towary, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.
  2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  3. Korzystanie ze sklepu internetowego luloplanet możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
  a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego luloplanet w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego luloplanet jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.


  § 2.Informacje o produktach
  1. Informacje o towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego luloplanet stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu Cywilnego („k.c.”)
  2. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.
  3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia zostaje uwidoczniony w koszyku przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
  4. Luloplanet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena towaru wskazana na stronie sklepu internetowego luloplanet w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  5. Ceny towaru podane w sklepie internetowym luloplanet są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują przy sprzedaży stacjonarnej. Ceny podane w sklepie internetowym luloplanet nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi przy sprzedaży stacjonarnej.

  § 3.Warunki realizacji zamówień
  1. Klient może złożyć zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego luloplanet przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  2.Celem skutecznego złożenia zamówienia na wybrany towar należy kolejno dokonać następujących czynności:
  a) dokonać wyboru towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka” bądź też równoznaczny znajdujący się obok ikony ze zdjęciem danego towaru,
  b) dokonać wyboru rodzaju przesyłki tj. sposobu dostarczenia towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego bądź skorzystania z możliwości osobistego odbioru towaru przez Klienta w uzgodnionym miejscu i czasie,
  c) dokonać wyboru metody płatności,
  d) wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, a w wiadomości również adres e-mail oraz nr telefonu,
  e) wpisać dane do faktury VAT, jeżeli ma ona zostać Klientowi wystawiona,
  f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  3. luloplanet zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
  4. Złożenie przez Klienta zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do luloplanet ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru.
  5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od luloplanet poprzez e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.
  7. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie zamówienia
  8. W przypadku braku możliwości realizacji przez luloplanet zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, luloplanet poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, luloplanet nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.
  9. Organizowana przez sklep internetowy luloplanet sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Zasady promocji określone są odrębnym regulaminem.

  § 4.Dostawa towaru
  1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  2. Towar może również zostać osobiście odebrany przez Klienta po uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową miejsca i terminu dostawy na terenie Warszawy w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty za towar.
  3. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką priorytetową z opcją śledzenia trasy przesyłki, za pośrednictwem paczkomatów i kuriera InPost, jak również za pośrednictwem kuriera DHL - z opcją śledzenia trasy przesyłki. Luloplanet zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.
  4. Dostawa Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski na terytorium Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką priorytetową z opcją śledzenia trasy lub  za pośrednictwem kuriera DHL - z opcją śledzenia trasy przesyłki. Luloplanet zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.
  5. Termin dostawy Towaru jest różny dla poszczególnych produktów, może wynosić od 3 do 21 dni roboczych. Okres dostawy jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta w wysokości zależnej od wyboru sposobu dostawy.
  7. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Klienta w procedurze składania zamówienia miejsce odbioru towaru (adres dostawy).
  8. Odbierając dostarczoną przesyłkę z towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki luloplanet zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności listonosza lub kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym luloplanet, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od luloplanet oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


  § 5.Formy płatności i realizacja Zamówienia
  1. Klient dokonuje płatności za Towar przed odbiorem Towaru w formie wskazanej poniżej, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez luloplanet potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności:

  a) przelewem: Kinga Wesoła
  Bank Millenium S.A.
  IBAN PL75 1160 2202 0000 0000 6880 8538
  SWIFT BIGBPLPW   
  b) płatnością w systemie Paypal;

  c) płatnością BLIK na telefon komórkowy:  +48502331281


  2. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z towarem. Klient upoważnia luloplanet do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.


  § 6.Warunki odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym luloplanet w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, tj. formularza o którym mowa w pkt. 4 na piśmie w terminie 14 dni kierując je na adres luloplanet, ul. Brechta 9/2 03-472 Warszawa lub e-mailem na adres office@luloplanet.com
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.
  3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient:
  a) Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Do paczki z towarem dołączana jest wizytówka z adresem luloplanet, z której Klient powinien skorzystać. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez luloplanet.
  4. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
  8. W przypadku odstąpienia od umowy luloplanet zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez luloplanet), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym luloplanet został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.
  9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
  10. Luloplanet dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia luloplanet dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez luloplanet, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7. Rękojmia 
  1. Luloplanet jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
  2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
  3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na podany adres: luloplanet, ul. Brechta 9/2 03-472 Warszawa lub za pomocą poczty e-mail office@luloplanet.com
  4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany towar wraz z oraz opisem reklamacji. 
  5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: luloplanet, , ul. Brechta 9/2 03-472 Warszawa najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.
  6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  7. Luloplanet w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  8. W procedurze reklamacji luloplanet nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

  § 8.Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
  1. Luloplanet oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego luloplanet, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia luloplanet o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego luloplanet.
  3. Informacje wskazane w ust. 2. powyżej należy kierować na piśmie na adres siedziby luloplanet bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@luloplanet.com z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.
  4. Luloplanet w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości bądź też sposobie dalszego postępowania.


  § 9.Ochrona danych osobowych i prywatności
  1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towaru przez luloplanet, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych luloplanet nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży towaru.
  3. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail office@luloplanet.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika lub poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres luloplanet  ul. Brechta 9/2 03-472  Warszawa .
  5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane zachować w poufności informacje, do których mają dostęp.
  Więcej informacji w Polityce Prywatności


  § 10. Materiały graficzne
  1.    Wszelkie prawa do materiałów graficznych przygotowanych przez luloplanet i zamieszczonych zarówno na stronie https://www.luloplanet.pl jak i w mediach społecznościowych są zastrzeżone.